skip to main text

Thời gian Miễn phí

Thời gian Miễn phí là thời gian lưu container xuất/nhập khẩu miễn phí tại cảng. Đây là khoảng thời gian được thỏa thuận giữa hãng vận tải và chủ hàng, trong thời gian đó, khách hàng nhận và giao container có thể lưu container miễn phí tại cảng trong một khoảng thời gian nhất định mà không phải trả thêm phí. Thông thường, thời gian miễn phí dành cho một số ngày nhất định (ví dụ: 7 ngày, 10 ngày, v.v.) và sau đó, phí lưu bãi sẽ được tính.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up