skip to main text

Cước vận chuyển

Cước vận chuyển là số tiền trả cho chủ tàu hoặc hãng vận tải để vận chuyển hàng hóa. Trong một số trường hợp, tùy thuộc vào loại hợp đồng, điều kiện cụ thể và thông lệ của cảng liên quan, chi phí bốc dỡ hàng hóa có thể được tính vào cước vận chuyển, đồng thời cũng bao gồm cả vận tải hàng hải. Ở Hoa Kỳ, cước vận chuyển cũng được dùng để chỉ cước vận tải đường bộ, trong khi ở Vương quốc Anh, cước vận chuyển thường được dùng để chỉ cước biển. Có hai loại cước: cước trả trước và cước trả sau.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up