skip to main text

Công ty giao nhận vận tải

Công ty giao nhận vận tải tiến hành các hoạt động kinh doanh vận tải thay mặt cho chủ hàng dựa trên chuyên môn về vận tải của mình và bí quyết về hệ thống vận tải đa phương thức. Ngoài ra, công ty giao nhận vận tải cũng thực hiện nhanh chóng và thuận lợi nhiều giai đoạn vận chuyển và thủ tục từ cơ sở sản xuất của bên gửi hàng đến kho của bên nhận hàng đối với hàng hóa thương mại quốc tế và cung cấp dịch vụ vận tải nhất quán.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up