skip to main text

Cước trả trước

Cước trả trước là trường hợp bên xuất hàng trả trước cước vận chuyển tại cảng gửi hàng khi xuất hàng theo điều kiện CIF hoặc CFR. Khi lô hàng được thỏa thuận trả trước cước vận chuyển, bên xuất hàng chịu trách nhiệm sắp xếp việc vận chuyển và thanh toán tất cả các chi phí liên quan, bao gồm phí vận chuyển, bốc xếp và phí bảo hiểm. Bên xuất hàng có thể chọn thanh toán cước phí vận chuyển trực tiếp cho hãng vận tải hoặc cộng cước phí vào tài khoản cho hãng vận tải. Sau khi lô hàng được vận chuyển, hãng vận tải sẽ lập hóa đơn cho bên xuất hàng các khoản phí phát sinh, chẳng hạn như phí lưu kho, thuế quan hoặc các khoản thuế. Bên xuất hàng phải thanh toán ngay các khoản phí này để tránh chậm trễ trong việc giao hàng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up