skip to main text

Khoang hàng

Khoang hàng là tất cả các khoang trên tàu có thể chất hàng lên. Khoang hàng là công suất sản xuất của dịch vụ vận tải do tàu cung cấp. Do đó, khoang hàng không chỉ là diện tích bên trong tàu mà còn là không gian bên trong tàu được trang bị thiết bị và nơi thuyền viên ở trên tàu. Tuy nhiên, trên thực tế, tốc độ của các tàu và tuyến đường của tàu khác nhau nên trọng tải hàng hóa theo số liệu thống kê vận tải biển được tính bằng tổng dung tích của các tàu hiện đang hoạt động.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up