skip to main text

FTL (Hàng giao nguyên xe tải)

FTL (Hàng giao nguyên xe tải) là việc sử dụng xe tải chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa khi hàng hóa chất đầy xe từ điểm đi đến điểm đến. FTL được áp dụng khi lượng hàng hóa đủ lớn để lấp đầy xe tải và trong trường hợp này, sử dụng xe tải chuyên dụng. FTL khác với LTL (Hàng lẻ không đầy xe tải), được sử dụng trong trường hợp hàng hóa không chất đầy nguyên xe tải.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up