skip to main text

FTZ (Khu vực Thương mại Tự do)

Khu vực thương mại tự do (FTZ) là khu vực được chỉ định đảm bảo các hoạt động sản xuất, logistics, phân phối và thương mại tự do bằng cách cung cấp các lợi ích và hỗ trợ đặc biệt về pháp luật liên quan. Các công ty sản xuất, có vốn đầu tư nước ngoài trên 5 triệu USD, được miễn các loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn nhất định, đồng thời được hưởng các lợi ích như giảm tiền sử dụng đất. Các khu vực thương mại tự do thường được chỉ định và quản lý như một phần của quá trình phát triển vùng nội địa gần các sân bay.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up