skip to main text

Hàng bách hóa

Hàng bách hóa là hàng hóa có thể dễ dàng bốc xếp và trộn lẫn với hàng hóa khác, chẳng hạn như hàng hóa thông thường hoặc thực phẩm chế biến. Hàng bách hóa là loại hàng hóa được vận chuyển bằng các tuyến thông thường mà không cần phương thức bốc xếp hoặc xếp hàng đặc biệt.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up