skip to main text

GIS (Hệ thống Thông tin Địa lý)

GIS (Hệ thống Thông tin Địa lý) là hệ thống thông tin và hỗ trợ ra quyết định kết hợp các vị trí và thông tin thuộc tính của mọi hiện tượng xảy ra trên trái đất theo không gian và thời gian, nhập và lưu trữ các thông tin đó vào máy tính, quản lý thông tin như tìm kiếm và cập nhật và cung cấp thông tin mong muốn cho người dùng thông qua quá trình xử lý và phân tích.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up