skip to main text

Gom tải

Gom tải là phương thức vận chuyển trong đó một lượng nhỏ hàng hóa từ một số khách hàng được gom lại và vận chuyển bằng một xe tải hoặc container. Đây là phương thức vận chuyển được sử dụng để tiết kiệm chi phí do không sử dụng nguyên xe hay container để vận chuyển những mặt hàng có khối lượng nhỏ.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up