skip to main text

Hãng vận tải đường bộ

Hãng vận tải đường bộ là công ty điều hành các phương tiện vận tải đường bộ (chẳng hạn như xe tải hoặc xe kéo) để nhận hàng hóa từ các phương thức vận tải khác (chẳng hạn như tàu hỏa hoặc tàu thủy) và vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng. Hãng vận tải đường bộ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng logistics, thực hiện các công việc khác nhau như vận chuyển, lưu trữ, phân phối và giao hàng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up