skip to main text

Mã HS

Mã HS là bảng phân loại hàng hóa chung quốc tế do WCO (Tổ chức Hải quan Thế giới) lập. Mã HS mã hóa các sản phẩm thương mại quốc tế bằng cách gán các chữ số Ả Rập duy nhất. Mỗi Mã HS là một mã gồm sáu chữ số mô tả loại sản phẩm được vận chuyển và mã này được các cán bộ hải quan sử dụng để xác định mức thuế quan, các loại thuế và quy định phù hợp áp dụng cho sản phẩm. Hệ thống Mã HS được sử dụng tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up