skip to main text

Mã HSK

Mã HS là mã số mặt hàng của tất cả các sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu. Ở Hàn Quốc, mã HS được gọi là Mã HSK.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up