skip to main text

Mã HTS

Mã HTS là viết tắt của Biểu Thuế quan Hài hòa, là một hệ thống phân loại sản phẩm được Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) sử dụng. Mã HTS dựa trên Mã HS nhưng phân loại chi tiết bổ sung cho một số sản phẩm dựa trên các quy định thương mại và thuế quan cụ thể được áp dụng tại Hoa Kỳ. Do đó, Mã HTS là mã gồm 10 chữ số.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up