skip to main text

Thông quan nhập khẩu

Thông quan nhập khẩu là quá trình xác minh việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý khác nhau liên quan đến nhập khẩu, xác nhận khuyến nghị về hàng hóa nhập khẩu trong việc áp dụng thuế suất trong hạn ngạch và xác nhận việc nộp các loại thuế khác nhau được quy định trong luật thuế như thuế quan và thuế giá trị gia tăng, cho phép hàng hóa nước ngoài được nhập khẩu vào trong nước.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up