skip to main text

Bên nhận ủy thác nhập khẩu (IOR)

 Bên nhận ủy thác nhập khẩu (IOR) là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực logistics để chỉ bên chịu trách nhiệm nhập khẩu hàng hóa. IOR chịu trách nhiệm về quy trình thông quan trong lĩnh vực logistics quốc tế, bao gồm các thủ tục như nộp phí, thuế và nộp tờ khai nhập khẩu, cần thiết đối với việc nhập khẩu hàng hóa.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up