skip to main text

Logistics đầu vào, đầu ra

Đây là cách phân loại lĩnh vực logistics trong đó các dịch vụ logistics luân chuyển bên trong dựa trên một điểm cụ thể (cơ sở sản xuất, cơ sở logistics) được gọi là logistics đầu vào và các dịch vụ logistics luân chuyển ra ngoài dựa trên một điểm cụ thể được gọi là logistics đầu ra. Dưới góc độ của cơ sở sản xuất, logistics đầu vào chỉ các dịch vụ mua sắm nguyên vật liệu và logistics đầu ra chỉ quá trình từ vận chuyển đến khách hàng hoặc cơ sở logistics.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up