skip to main text

Nội tỳ

Nội tỳ là điều khoản bảo hiểm chỉ sai sót hoặc thiếu sót cố hữu hoặc nội tại phát sinh trong quá trình lưu trữ hoặc vận chuyển hàng hóa của chủ hợp đồng. Những sai sót hoặc thiếu sót này có thể là thuộc về bản chất của hàng hóa, chẳng hạn như thực phẩm dễ bị hư hỏng hoặc sản phẩm da dễ bị biến dạng do ẩm ướt. Thiệt hại hoặc tổn thất do nội tỳ này thường không được bảo hiểm theo các hợp đồng bảo hiểm, và do đó, nội tỳ là điều khoản quan trọng cần lưu ý khi ký kết hợp đồng bảo hiểm.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up