skip to main text

Vận tải Nội địa

Vận tải nội địa là việc vận chuyển hàng hóa trong một quốc gia hoặc khu vực bằng nhiều phương thức vận tải khác nhau như xe tải, tàu hỏa hoặc sà lan. Vận tải nội địa có thể gồm nhiều bước như thu gom hàng hóa từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, bốc dỡ hàng hóa và vận chuyển đến trung tâm vận chuyển gần nhất như cảng biển, sân bay hoặc ga tàu. Trong một số trường hợp, vận tải nội địa cũng có thể liên quan đến việc sử dụng vận tải đa phương thức, trong đó có nhiều phương thức vận tải được sử dụng để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up