skip to main text

Hàng đang vận chuyển

Hàng đang vận chuyển thường là các sản phẩm di chuyển đến hai hoặc nhiều địa điểm cách xa nhau về mặt địa lý. Ví dụ về hàng đang vận chuyển là vận chuyển thành phẩm từ nhà máy đến trung tâm phân phối.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up