skip to main text

Hóa đơn (I/V)

Hóa đơn (I/V) là chứng từ do bên xuất hàng lập và gửi cho bên nhập hàng dưới dạng hướng dẫn gửi hàng, mô tả nội dung và hóa đơn cho hàng hóa được vận chuyển. Đối với bên xuất hàng, hóa đơn được sử dụng như hóa đơn giá mua hoặc chi phí, và cần thiết để thanh toán bằng ngoại hối. Đối với bên nhập hàng, hóa đơn được xem như phiếu thanh toán và cần thiết để làm thủ tục thông quan tại cảng nhập khẩu.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up