skip to main text

Chủ hàng đã đăng ký

Chủ hàng đã đăng ký là thuật ngữ logistics dùng trong vận chuyển hàng không. Chủ hàng đã đăng ký là khách hàng đã đăng ký là nhà cung cấp được phê duyệt với công ty vận tải hàng không. Quy trình đăng ký này đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn và do đó, ít bị khám xét và kiểm tra hơn trong quá trình vận chuyển, giúp giao hàng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quy trình đăng ký trong ngành vận tải hàng không rất nghiêm ngặt và phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định để trở thành chủ hàng đã đăng ký.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up