skip to main text

Chi phí về kho

Chi phí về kho là thuật ngữ trong lĩnh vực logistics dùng để chỉ tổng chi phí của hàng hóa nhập khẩu. Chi phí này không chỉ bao gồm chi phí sản xuất và vận chuyển hàng hóa mà còn bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa. Ví dụ: khi mua hàng hóa nhập khẩu, chi phí về kho sẽ bao gồm chi phí hàng hóa, phí vận chuyển quốc tế, thuế nhập khẩu, thuế, phí bảo hiểm và các khoản phí khác phát sinh trong quá trình vận chuyển. Chi phí về kho là thước đo quan trọng trong lĩnh vực logistics vì chi phí này phác họa chính xác chi phí thực tế của hàng hóa nhập khẩu và cần thiết để xử lý các thủ tục hải quan nhập khẩu. Do đó, việc tính toán chính xác chi phí về và đưa ra các chiến lược để giảm thiểu chi phí về kho là rất quan trọng trong lĩnh vực logistics.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up