skip to main text

Thời gian hoàn thành đơn hàng

Thời gian hoàn thành đơn hàng là thời gian cần thiết cho việc mua hàng hoặc chuẩn bị trước khi sản xuất một sản phẩm. Nói chung, thời gian sản xuất là tổng thời gian cần thiết kể từ khi sản phẩm được đặt hàng cho đến khi sản phẩm đặt hàng được giao đầy đủ. ※ Các loại thời gian sản xuất: ① Thời gian hoàn thành sản xuất (MLT): Thời gian cần thiết để sản xuất một sản phẩm, không bao gồm thời gian cần thiết trong quy trình mua hàng. ② Thời gian vận chuyển cộng dồn (CLT): Thời gian cần thiết để thực hiện các quy trình mua hàng, sản xuất và lắp ráp, đồng thời là thời gian tuyệt đối cần thiết để sản xuất và bán sản phẩm cho khách hàng. ③ Thời gian hoàn thành giao hàng (DLT): Thời gian cần thiết kể từ khi nhận được đơn đặt hàng cho đến khi hàng hóa được giao, là thời gian giao hàng dự kiến cho khách hàng.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up