skip to main text

Thư tín dụng (LC)

Thư tín dụng (LC) là chứng từ do ngân hàng của bên nhập hàng mở theo yêu cầu của bên nhập hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán giao dịch trong thương mại quốc tế. Nếu các điều kiện quy định trong thư tín dụng phù hợp với các chứng từ do bên xuất hàng xuất trình, ngân hàng mở thư tín dụng bảo lãnh chấp nhận thanh toán, thanh toán hoặc mua hàng.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up