skip to main text

LTL (Hàng lẻ không đầy xe tải)

LTL (Hàng lẻ không đầy xe tải) là phương thức vận chuyển trong lĩnh vực logistics được sử dụng khi hàng hóa không chất đầy một xe tải. Các công ty LTL thường gom một lượng nhỏ hàng hóa từ nhiều khách hàng và dồn vào một xe tải để vận chuyển. LTL khác với FTL và phù hợp để vận chuyển số lượng hàng hóa nhỏ hơn. Chi phí vận chuyển LTL thấp hơn FTL vì không sử dụng xe tải chuyên dụng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up