skip to main text

Vận tải đa phương thức

Các công ty vận tải đa phương thức nhận hàng hóa thuộc phạm vi trách nhiệm của mình và lập hợp đồng từ một điểm cụ thể tại một quốc gia đến địa điểm giao hàng theo lịch trình. Tùy theo hợp đồng, việc vận chuyển hàng hóa sử dụng nhiều hơn 2 loại hình vận tải được gọi là vận tải đa phương thức.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up