skip to main text

Bên nhận thông báo hàng đến

Bên nhận thông báo hàng đến là điểm đến của hàng hóa nêu trong Vận đơn theo lệnh. Vì tên của bên nhận hàng không được ghi trên chứng từ này, đây là thông lệ trong kinh doanh thương mại, nên rất khó để biết ai là người nhận hàng hóa hợp pháp từ chứng từ này, gây bất tiện trong việc giao hàng. Do đó, người nhận hàng hóa phải liệt kê điểm đến của hàng hóa trên chứng từ này, thông báo cho nhân viên có liên quan về việc hàng hóa đến, gửi chứng từ và yêu cầu nhận hàng hóa.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up