skip to main text

OBL (Vận đơn gốc)

Vận đơn gốc (OBL) là chứng từ do công ty vận tải biển phát hành để chứng nhận quyền sở hữu hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển. Chứng từ này gồm các thông tin như tên của bên xuất hàng và bên nhập hàng, mô tả và số lượng hàng hóa, điều kiện vận chuyển, cảng khởi hành và cảng đến. OBL là chứng từ quan trọng cần thiết để bên nhận hàng sở hữu hàng hóa khi đến nơi.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up