skip to main text

Sắp xếp pallet

Sắp xếp pallet là việc xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa bằng pallet. Pallet ban đầu được các công ty riêng lẻ sử dụng để di chuyển và lưu trữ hàng hóa trong các nhà máy. Pallet cũng được các công ty vận tải sử dụng khi chất hàng lên xe tải. Sau đó, phương thức này được phát triển khi chất hàng lên một số pallet nhất định và vận chuyển từ địa điểm hoặc nhà máy của người gửi đến địa điểm, nhà máy hoặc kho của người nhận. Phương thức này được gọi là sắp xếp pallet hoặc vận chuyển tập trung bằng pallet. Một trong những ưu điểm của việc vận chuyển bằng pallet là hợp lý hóa việc phân phối hàng hóa cho chủ hàng, công ty kinh doanh kho vận chuyển và những người khác. Những ưu điểm khác bao gồm đơn giản hóa việc đóng gói, giảm chi phí đóng gói, tăng hiệu quả vận chuyển, giảm tai nạn và tiết kiệm sức lao động. Để thúc đẩy quá trình sắp xếp pallet, bắt buộc phải thiết lập hệ thống tập trung pallet, tiêu chuẩn hóa kích thước pallet, điều chỉnh sự mất cân đối về chi phí phân phối hàng hóa, doanh thu và chi phí, giảm chi phí thiết bị sắp xếp pallet và chi phí sản xuất pallet, đồng thời tối ưu hóa phí vận chuyển.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up