skip to main text

POD (Bằng chứng Giao hàng)

POD là viết tắt của Proof of Delivery (Bằng chứng Giao hàng), là chứng từ được sử dụng trong chuỗi cung ứng và hoạt động logistics để xác minh đơn đặt hàng hoặc giao hàng đã được thực hiện chính xác. Thông thường, POD sẽ ghi lại các thông tin như ngày giờ nhận hàng, địa chỉ giao hàng, số lượng hàng hóa được giao và chữ ký của người nhận. Thông tin này thường do lái xe giao hàng hoặc người nhận ghi lại sau khi đơn đặt hàng hoặc giao hàng đã được hoàn thành và một bản sao hứng từ được cấp cho người nhận. POD được sử dụng để xác nhận hàng hóa mà khách hàng đặt đã được giao chính xác và đảm bảo không có vấn đề hoặc tranh chấp nào trong quy trình logistics.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up