skip to main text

Bến cảng

Bến cảng là điểm vận chuyển trung gian cho vận tải hàng hải, được trang bị các phương tiện để bốc dỡ hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ và đường biển một cách thông suốt. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động như bốc xếp, lưu kho, vận chuyển.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up