skip to main text

Thu mua trong logistics

Thu mua trong logistics là các hoạt động logistics như vận chuyển, mua sắm, lưu trữ và bốc dỡ nguyên vật liệu trong quá trình thu mua hoặc mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up