skip to main text

Hóa đơn chiếu lệ

Hóa đơn chiếu lệ là báo giá được sử dụng trong thương mại quốc tế để trình bày giá của hàng hóa hoặc dịch vụ. Hóa đơn chiếu lệ được sử dụng để cung cấp cho khách hàng giá cả và các điều khoản của hàng hóa hoặc dịch vụ trước khi bán. Hóa đơn chiếu lệ tương tự như hóa đơn nhưng không có giá trị pháp lý. Sự khác biệt chính giữa hóa đơn chiếu lệ và hóa đơn thương mại là thời điểm phát hành và giá trị pháp lý. Hóa đơn chiếu lệ là báo giá được cung cấp trước khi bán hàng hóa hoặc dịch vụ, không có giá trị pháp lý. Hóa đơn thương mại là hóa đơn bán hàng hóa hoặc dịch vụ thực tế, dùng làm bằng chứng của giao dịch và có giá trị pháp lý theo các quy định thuế và quy định khác.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up