skip to main text

Tuyến đường

Thuật ngữ tuyến đường trong thương mại đường biển là tuyến đường thông thường từ cảng bốc hàng và cảng đến. Trong vận đơn hoặc hợp đồng mua bán, tuyến đường được ghi dưới dạng từ - đến -. Đặc biệt, có những vận đơn hoặc hợp đồng mua bán quy định vận chuyển theo tuyến đường trực tiếp có điều kiện và có những vận đơn hoặc hợp đồng mua bán cho phép kết nối và trung chuyển trung gian. Vì vậy, hợp đồng cần quy định rõ ràng các tuyến đường.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up