skip to main text

Chứng từ vận tải

Chứng từ vận tải là các chứng từ đi kèm với vận đơn do bên xuất hàng phát hành theo các điều khoản của thư tín dụng ngay sau khi hàng hóa được vận chuyển. Một số chứng từ vận tải chính gồm vận đơn (B/L), hợp đồng bảo hiểm (IP) và hóa đơn thương mại. Ngoài ra, các chứng từ khác như hóa đơn lãnh sự, hóa đơn hải quan, giấy chứng nhận xuất xứ tùy theo yêu cầu của bên nhập hàng.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up