skip to main text

Tờ khai nhập khẩu giản lược

Tờ khai nhập khẩu giản lược là việc báo cáo và xử lý các mặt hàng miễn thuế được công nhận cho mục đích sử dụng cá nhân, v.v. bằng cách viết các mặt hàng khai báo nhập khẩu trong tờ khai mà không cần đính kèm chứng từ. Một số ví dụ bao gồm các mặt hàng được miễn thuế mà công dân trong nước nhận được để tự sử dụng khi tổng chi phí dưới 150 USD và hàng mẫu thương mại được miễn thuế khi tổng số tiền chịu thuế bao gồm giá cước vận chuyển dưới 250 USD. (tính đến năm 2023)
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up