skip to main text

Tờ khai gửi hàng

SLI (Tờ khai gửi hàng) là chứng từ mà chủ hàng (chẳng hạn như bên xuất hàng hoặc bên nhập hàng) cung cấp cho hãng vận tải hoặc công ty giao nhận vận tải kèm theo thông tin hướng dẫn vận chuyển. Tờ khai gửi hàng bao gồm thông tin về phương thức vận chuyển, loại hàng hóa, xuất xứ và điểm đến, đồng thời có thể được xem như hợp đồng pháp lý giữa các bên để đảm bảo tuân thủ các quy định thương mại quốc tế.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up