skip to main text

SOP (Quy trình thao tác chuẩn)

SOP là viết tắt của Quy trình thao tác chuẩn và là quy trình chuẩn hóa thứ tự công việc trong đó các phương pháp làm việc được lập thành văn bản để có thể lưu giữ kết quả công việc một cách thống nhất.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up