skip to main text

Xếp chồng

Xếp chồng là việc vận chuyển hàng hóa đến một cơ sở hoặc địa điểm lưu trữ và xếp chồng lên nhau ở một vị trí và hình dạng nhất định. Việc xếp chồng có thể thực hiện thủ công hoặc sử dụng các thiết bị như cần cẩu và xe nâng. Đây là một phương pháp phổ biến trong ngành vận tải biển và vận tải để sử dụng hiệu quả không gian có sẵn và tận dụng tối đa các nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, việc xếp chồng cũng có thể gây ra rủi ro như đổ sập hàng hóa hoặc làm hư hỏng container hoặc hàng hóa, vì vậy cần phải tuân thủ các quy trình xếp chồng và quy trình an toàn phù hợp.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up