skip to main text

Đóng hàng

Đóng hàng là quá trình chất hàng hóa vào thiết bị vận chuyển, chẳng hạn như container hoặc xe kéo, để vận chuyển. Hàng hóa được xếp vào an toàn và được bảo vệ bằng lớp lót phù hợp để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Đóng hàng liên quan đến việc xếp hàng hóa vào không gian quy định trong container, cố định hàng hóa đúng cách để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển, đóng và niêm chì container. Đóng hàng là hía cạnh quan trọng của quy trình logistics vì việc này đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn và đảm bảo. Trách nhiệm của quá trình đóng hàng có thể khác nhau tùy thuộc vào thỏa thuận giữa chủ hàng và hãng vận tải, nhưng thường là trách nhiệm của chủ hàng hoặc đại lý của chủ hàng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up