skip to main text

Biểu giá

Biểu giá là bảng giá cước được các hãng tàu, hãng vận tải và các liên minh vận tải thông thường. Biểu giá cước là giá cước áp dụng căn cứ tính thuế để xác định số thuế của biểu giá, còn bảng giá cước là bảng giá cước vận chuyển theo mặt hàng hoặc tuyến đường. Ngoài ra, các quy định xếp dỡ hàng liên quan đến giá cước đã được làm rõ.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up