skip to main text

Cơ sở tính thuế

Cơ sở tính thuế là giá cả, số lượng đối tượng chịu thuế, là căn cứ để quyết định số thuế. Khi ấn định giá của một sản phẩm làm cơ sở tính thuế, giá được gọi là biểu thuế theo đơn giá hàng hóa. Khi quy định số lượng sản phẩm (số lượng, trọng lượng, v.v.) làm cơ sở tính thuế thì được gọi là biểu thuế cụ thể.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up