skip to main text

Đánh thuế

Đánh thuế là hoạt động hành chính của việc thu thuế. Thuế có thể được áp dụng đối với các hoạt động khác nhau trong ngành logistics, chẳng hạn như xuất nhập khẩu hàng hóa, vận tải, kho bãi và các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Chính sách thuế có thể khác nhau giữa các quốc gia và khu vực khác nhau và có thể có tác động đáng kể đến chi phí và lợi nhuận của hoạt động logistics. Các công ty tham gia lĩnh vực logistics cần cập nhật các chính sách thuế ở các thị trường khác nhau để quản lý hiệu quả hoạt động và duy trì việc tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up