skip to main text

Dung tích

Dung tích là đơn vị cho biết kích thước và sức chứa của tàu, tương đương tổng khối lượng mà tàu có thể chứa được. Dung tích được chia thành tổng dung tích và dung tích có ích. Tổng dung tích là tổng khối lượng của tàu và được đo theo kết cấu, kích thước và sức chứa của tàu. Dung tích có ích là khả năng vận chuyển thực tế của tàu và đo sức chứa không tính các phần không cần thiết vào tổng dung tích.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up