skip to main text

ULD (Thiết bị chất xếp)

ULD (Thiết bị chất xếp) là các container vận chuyển hàng hóa, pallet và container không vận được sử dụng để vận chuyển bằng đường hàng không. Nói cách khác, ULD là loại container vận chuyển hàng hóa được thiết kế theo kiểu truyền thống để chất đầy hàng rời lên máy bay. ULD là các thiết bị chất xếp bao gồm container và pallet.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up