skip to main text

Bên nhận hàng cuối cùng

Bên nhận hàng cuối cùng là bên thực sự nhận hàng hóa được vận chuyển từ quốc gia xuất khẩu đến điểm đến địa điểm giao hàng. Trong lĩnh vực logistics quốc tế, bên nhận hàng cuối cùng là cá nhân, công ty hoặc tổ chức mà hàng hóa cuối cùng được chuyển đến và là người hoặc tổ chức sẽ sở hữu hàng hóa sau khi hàng hóa đến địa điểm giao hàng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up