skip to main text

Kho hàng

Kho hàng là cơ sở lưu trữ hoặc địa điểm được thiết kế để tránh phá hoại hoặc làm hư hỏng hàng hóa, cũng như công trình hoặc kết cấu tương tự để lưu trữ các mặt hàng. Vị trí kho hàng nên xem xét các khu vực như miền núi, nội địa, bến cảng. Có nhiều loại kho hàng khác nhau, bao gồm kho công cộng, kho tư nhân và kho nông nghiệp, và được phân loại thành kho sản xuất, kho phân phối và kho tiêu thụ. Vì mục đích chủ yếu của kho hàng là để lưu trữ, kho hàng khác với các cơ sở tạm thời dành cho thủ tục thông quan xuất nhập khẩu.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up