skip to main text

Phí cầu bến (W/F)

Phí cầu bến là khoản phí do cảng vụ hoặc công ty khai thác cảng tính đối với việc sử dụng cầu cảng hoặc bến tàu để bốc dỡ hàng hóa. Đây là khoản phí thường được tính dựa trên trọng lượng hoặc khối lượng của hàng hóa và thời gian lưu lại cầu cảng.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up