skip to main text

AR (Bảo hiểm mọi rủi ro)

Bảo hiểm mọi rủi ro (AR) là loại hình bảo hiểm hàng hải bảo hiểm toàn diện mọi rủi ro có thể xảy ra cho đến khi hàng hóa cập cảng, đồng thời bồi thường mọi tổn thất do các rủi ro được bảo hiểm gây ra, không phụ thuộc vào tỷ lệ tổn thất do không áp dụng miễn trừ tổn thất một phần. Điều kiện Bảo hiểm mọi rủi ro áp dụng phương pháp trách nhiệm toàn diện và chi trả tất cả các tổn thất, ngoại trừ một số rủi ro nhất định không nằm trong phạm vi bảo hiểm. Một số rủi ro không được bảo hiểm mọi rủi ro chi trả là tổn thất do hành vi cố ý sai trái của bên được bảo hiểm, thiệt hại chung đối với tài sản được bảo hiểm, thiệt hại do đóng gói không đúng cách và thiệt hại do sai sót hoặc chất lượng vốn có của tài sản được bảo hiểm. Ngoài ra, bảo hiểm này cũng không chi trả các tổn thất do tàu và thiết bị vận tải không thể đi biển và không phù hợp, cũng như các tổn thất do chiến tranh, đình công, bạo loạn và dân biến (W/SRCC).
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up